Všeobecné podmínky

Rekreační středisko Pension Schaumannův Dvůr nabízí ubytování, rekreační a rekondiční pobyty a pořádá hromadné akce (svatby, rodinné nebo firemní oslavy, atd.) v prostorách schválených pro tyto aktivity. Středisko provozuje společnost Schaumannův Dvůr s.r.o., 793 23  Karlovice, IČ: 268 39 806

Rezervace pobytu nebo akce
Pobyty nebo akce se sjednávají na základě rezervací dohodnutých předem. Zájemci si můžou rezervaci provést elektronickou, telefonickou nebo ústní formou. Při provedení rezervace zájemcem pak společnost provozující středisko garantuje provedený zápis a nenabízí termín rezervace jiným osobám po dobu 7-mi dnů. V této době vyzve zájemce k úhradě zálohy k závaznému potvrzení rezervace. Po úhradě zálohy potvrdí zájemci elektronickou formou došlou zálohu a garantuje termín rezervace včetně dalších smluvených podmínek. Pak platnost garance rezervace končí až čerpáním nebo stornem ze strany zájemce.

Při uskutečněné objednávce či rezervaci pobytu, se bere, že kupující tímto dává souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je ochrana osobních údajů prodávajícím poskytována v rozsahu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

Storno pobytu nebo akce
Storno může provést zájemce za níže uvedených podmínek a stornopoplatek mu bude účtován v procentuální výši uhrazené zálohy takto:

30 a více dnů před datem nástupu
0% z uhrazené zálohy – účtuje se ale administrativní poplatek ve výši 300 Kč

29-20 dnů před datem nástupu
20% z uhrazené zálohy (minimálně však administrativní poplatek ve výši 300 Kč)

19-6 dnů před datem nástupu
50% z uhrazené zálohy (minimálně však administrativní poplatek ve výši 300 Kč)

5-2 dny před datem nástupu
75% z uhrazené zálohy (minimálně však administrativní poplatek ve výši 300 Kč)

1 den nebo v den nástupu nebo při nenastoupení zákazníka
100% z uhrazené zálohy

Ze strany provozovatele je možné zrušit rezervace pouze za podmínek, kdy vlivem „vyšší moci“ není možné provozovat nabízené služby (např.požár, povodeň, atd.). V takovém případě je povinen provozovatel vrátit uhrazené zálohy v plné výši v nejkratším možném termínu od oznámení storna.

Nástupy na pobyty
Nástupy na pobyty jsou v době 15.00 – 17.00 hodin. V 15.00 hodin je provozovatel povinen mít připraveno vše potřebné dle provedené rezervace tak, aby nedošlo k časovým prodlevám při ubytování hostů. Při hromadných akcích se doba nástupu stanovuje na základě smluvní dohody v písemné podobě. Při nástupu na pobyty se doplácí zbylá část úhrady za pobyt a provádí se administrativní úkony.

Během trvání pobytů
Po dobu pobytů jsou hosté povinní se řídit provozním řádem umístěným na přístupném místě v areálu střediska. Hosté jsou povinni respektovat soukromí jiných rekreantů a přizpůsobit svoje chování tak, aby neomezovali svým hlukem nebo nevhodným chováním ostatní. Ve vnitřních prostorách a v pokojích je kouření zakázáno. Kouřit se může pouze na balkónech pokojů (pokud má pokoj samostatný balkón) nebo ve venkovních částech areálu.

Odjezdy
Pokoje musí být uvolněny nejpozději do 10-ti hodin v den odjezdu. Klíče od pokojů se odevzdávají na recepci pensionu nebo na místě předem dohodnutém při nástupu na pobyt.

 

Další ujednání

Ochrana a zpracování osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů kupujícího je prodávajícím poskytována v rozsahu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“).

  • Prodávající je ve smyslu Nařízení správcem osobních údajů kupujícího, kupující je subjektem osobních údajů.
  • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem splnění smlouvy, kterou kupující s prodávajícím uzavřel. Osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, adresa a e-mail, budou prodávajícím zpracovávány po dobu dvou let od uzavření kupní smlouvy.
  • Kupující má dle čl. 15 až 22 Nařízení právo požadovat přístup k osobním údajům, požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Kupující má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Přístup k osobním údajům – kupující má právo získat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje prodávajícím zpracovávány. Informace o zpracování osobních údajů musí obsahovat účel zpracování, kategorii osobních údajů, příjemce osobních údajů a dobu zpracování. Kupující má dále právo na kopii osobních údajů, které prodávající zpracovává. Právo na opravu – Prodávající je povinen opravit nepřesné osobní údaje kupujícího, pokud se o nepřesnosti dozví. Právo na výmaz – Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů, pokud je prodávající zpracovává nad rámec potřebný pro splnění smlouvy.Právo na omezení zpracování – Kupující má právo na omezení zpracování svých osobních údajů, pokud by je prodávající např. zpracovával protiprávně. Právo vznést námitku – Kupující má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů u prodávajícího. Po vznesení námitky je prodávající povinen osobní údaje dále nezpracovávat, a to až do doby, kdy prokáže, že jeho zpracování osobních údajů je oprávněné. Právo na přenositelnost osobních údajů – Kupující má právo získat své osobní údaje od prodávajícího a tyto předat jinému správci ke zpracování, případně může požadovat přímé předání od prodávajícího jinému správci,
  • Prodávající je povinen oznamovat kupujícímu případy porušení zabezpečení osobních údajů.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 01.4.2018